Friesland, particuliere zorg op maat ⋆ Vanzelfsprekend
Bel ons

Friesland, particuliere zorg op maat

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Particuliere thuiszorg in de fryske taal? Dat kan met Particuliere Thuiszorg Nederland in Friesland. Onze zorgverleners komen bij u uit de buurt.

Geschiedenis

Ooit begonnen in de reguliere zorg, zijn we in 1987 gestart in de particuliere zorg aan huis. Dit om een gat in de markt op te vullen, die door een steeds groter aantal cliënten naar voren werd gebracht: de mogelijkheid om thuis verpleegd te worden. Wij introduceerden zorg op maat.

Sindsdien staat Particuliere Thuiszorg Nederland in heel Nederland – waaronder Friesland – voor u klaar met een vast team van zorgverleners.

In die bijna 30 jaar hebben we met een persoonlijke aanpak Particuliere Thuiszorg Nederland tot dé specialist op het gebied van particuliere thuiszorg, thuisverzorging, 24 uurszorg en thuisverpleging uitgebouwd.

Thuiszorgdiensten in Friesland

U kunt bij Particuliere Thuiszorg Nederland terecht voor verschillende thuiszorgdiensten, zoals:

Particuliere Thuiszorg Nederland

Met Particuliere Thuiszorg Nederland kiest u voor een transparante en kleinschalige thuiszorgorganisatie. Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar.

We zijn 24/7 bereikbaar en kunnen op (zeer) korte termijn reeds zorg aanbieden.

Dus heeft u hulp nodig?
Twijfel dan niet om eens een afspraak met ons te maken. Wij kunnen u helpen!

Gemeenten in Friesland

Hieronder vindt u alle gemeenten (buiten de Waddeneilanden) in Friesland waar wij onze diensten aanbieden.
U weet het niet zeker? Neem dan in ieder geval eens geheel vrijblijvend contact met ons op!

A

Particuliere thuiszorg in Achtkarspelen  (Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide)

D

Particuliere thuiszorg in Dantumadeel (Broeksterwoude, Damwoude, De Valom, Driesum, Rinsumageest, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwouden, Veenwoudsterwal, Wouterswoude, Zwaagwesteinde)

Particuliere thuiszorg in De Fryske Marren, De Friese Meren (Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Ternhorne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel)

H

Particuliere thuiszorg in Harns, Harlingen (Midlum, Wijnaldum)

Particuliere thuiszorg in It Hearrenfean, Heerenveen (Akkrum, Bontebok, Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, De Knipe, Luinjeberd, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oldeboorn, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Sythuizen, Terband, Tjalleberd)

L

Particuliere thuiszorg in Ljouwert, Leeuwarden (Aegum, Baard, Beers, Friens, Goutum, Grouw, Idaard, Irnsum, Hempens, Hijlaard, Huins, Jellum, Jorwerd, Lekkum, Lions, Mantgum, Miedum, Oosterlittens, Roordahuizum, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Tsienzerburen, Warstiens, Wartena, Warga, Weidum, Widrum, Wijtgaard, Leeuwarderadeel, Britsum, Cornjum, Finkum, Hijum, Jelsum, Oude Leije, Stiens)

N

Particuliere thuiszorg in Noardeast-Fryslân (Dongeradeel, Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens, Wierum, Ferwerderadeel,  Birdaard, Blija, Ferwerd, Genum, Hallum, Hogebeintum, Janum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wanswerd, Kollumerland en Nieuwkruisland, Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Munnekezijl, Oudwoude, Triemen, Veenklooster, Warfstermolen, Westergeest, Zwagerbosch)

O

Particuliere thuiszorg in Ooststellingwerf  (Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud, Waskemeer)

Particuliere thuiszorg in Opsterland (Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkersland, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude)

S

Particuliere thuiszorg in Smallingerland (Boornbergum, Drachten, Drachtstercompagnie, Goëngahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega, Rottevalle, Smalle Ee, Tieke, De Veenhoop, De Wilgen)

Particuliere thuiszorg in Súdwest-Fryslân (Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bozum, Breezanddijk, Burgwerd, Britswerd, Cornwerd, Dedgum, Dearsum, Edens, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hennaard, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, IJsbrechtum, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kubaard, Loënga, Lollum, Longerhous, Lutkewierum, Makkum, Molwerum, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterend, Oosterwierum, Oosthem, Oppenhuizen, Osingahuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Rien, Roodhuis, Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaxens, Warns, Westhem, Wieuwerd, Witmarsum, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga)

T

Particuliere thuiszorg in Tietjerksteradeel (Bartlehiem, Bergum, Eernewoude, Eestrum, Garijp, Giekerk, Hardegarijp, Molenend, Noordbergum, Oenkerk, Oostermeer, Oudkerk, Rijperkerk, Suameer, Suawoude, Tietjerk, Veenwoudsterwal, Wijns)

W

Particuliere thuiszorg in Waadhoeke (het Bildt, Minnertsga, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Westhoek, Franekeradeel, Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum, Zweins, Menaldumadeel, Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronrijp, Engelum, Marssum, Menaldum, Schingen, Slappeterp, Wier, Littenseradeel, Baijum, Spannum, Welsrijp, Winsum)

Particuliere thuiszorg in Weststellingwerf (Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen)