Friesland, particuliere zorg op maat ⋆ Vanzelfsprekend
Bel ons

Friesland, particuliere zorg op maat

Vanzelfsprekend

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Particuliere thuiszorg in Friesland in de fryske taal? Vanzelfsprekend! Dat kan met Particuliere Thuiszorg Nederland in Friesland. Onze zorgverleners komen bij u uit de buurt.

Particuliere Thuiszorg Nederland in Friesland

Geschiedenis

Ooit begonnen in de reguliere zorg, zijn we in 1987 gestart in de particuliere zorg aan huis. Dit om een gat in de markt op te vullen, die door een steeds groter aantal cliënten naar voren werd gebracht: de mogelijkheid om thuis verpleegd te worden. Wij introduceerden zorg op maat.

Sindsdien staat Particuliere Thuiszorg Nederland in heel Nederland – waaronder Friesland – voor u klaar met een vast team van zorgverleners.

In die ruim 35 jaar hebben we met een persoonlijke aanpak Particuliere Thuiszorg Nederland tot dé specialist op het gebied van particuliere thuiszorg, thuisverzorging, 24 uurszorg en thuisverpleging uitgebouwd.

Altijd de juiste zorg

Ouderenzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
OuderenzorgLees meer
Palliatieve thuiszorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
Palliatieve zorgLees meer
Respijtzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
RespijtzorgLees meer

Particuliere Thuiszorg Nederland

Met Particuliere Thuiszorg Nederland kiest u voor een transparante en kleinschalige thuiszorgorganisatie. Persoonlijk, professioneel en betrouwbaar.

We zijn 24/7 bereikbaar en kunnen op (zeer) korte termijn reeds zorg aanbieden.

Dus heeft u hulp nodig?
Twijfel dan niet om eens een afspraak met ons te maken. Wij kunnen u helpen!

Neem contact met ons op

Gemeenten in Friesland

Hieronder vindt u alle gemeenten (buiten de Waddeneilanden) in Fryslân waar wij onze diensten aanbieden.
U weet het niet zeker? Neem dan in ieder geval eens geheel vrijblijvend contact met ons op!

A-H

Particuliere thuiszorg in

Achtkarspelen  (Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Stroobos, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel, Twijzelerheide)

Dantumadeel (Broeksterwoude, Damwoude, De Valom, Driesum, Rinsumageest, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwouden, Veenwoudsterwal, Wouterswoude, Zwaagwesteinde)

De Fryske Marren, De Friese Meren (Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Ternhorne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel)

Harns, Harlingen (Midlum, Wijnaldum)

It Hearrenfean, Heerenveen (Akkrum, Bontebok, Gersloot, Haskerdijken, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, De Knipe, Luinjeberd, Mildam, Nes, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Aldeboarn, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd)

L-O

Particuliere thuiszorg in

Ljouwert, Leeuwarden (Aegum, Baard, Beers, Britsum, Cornjum, Finkum, Friens, Goutum, Grouw, Hempens, Hijlaard, Huins, Idaard, Irnsum, Jellum, Jelsum, Jorwerd, Leeuwarden, Lekkum, Lions, Mantgum, Miedum, Oosterlittens, Oude Leije, Roordahuizum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warga, Warstiens, Wartena, Weidum, Wijtgaard, Wirdum)

Noardeast-Fryslân (Aalsum, Eanjum, Augsbuert-Lytsewâld, Boarnwert, Brantgum, Burum, Dokkum, Ie, Ingwierrum, Ferwerd, Foudgum, Genum, Hantum, Hantumerútbuorren, Hantumhuzen, Hiaure, Hogebeintum, Holwert, Nanum, Jislum, Jouswier, Kollum, Kollumerpomp, Kollumersweach, Lichtaard, Ljussens, Marrum, Mitselwier, Munnikezijl, Moddergat, Moarre, Nes, Nijewier, Easternijtsjerk, De Skâns-Oostmahorn, Eastrum, Aldwâld, Peazens, Raard, Ternaard, De Trieme, Feankleaster, Waaxens, Wanswerd, Warfstermolen, Wetsens, Wierum, Sweagerbosk)

Ooststellingwerf  (Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud, Waskemeer)

Opsterland (Bakkeveen, Beetsterzwaag, Drachten-Azeven, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkersland, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude)

S-W

Particuliere thuiszorg in

Smallingerland (Boornbergum, Drachten, Drachtstercompagnie, Goëngahuizen, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega, Rottevalle, Smalle Ee, Tieke, De Veenhoop, De Wilgen)

Súdwest-Fryslân (Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Bolsward, Bozum, Breezanddijk, Burgwerd, Britswerd, Cornwerd, Dedgum, Deersum, Edens, Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast, Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp, Hartwerd, Heeg, Hemelum, Hennaard, Hichtum, Hidaard, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, IJlst, IJsbrechtum, Indijk, It Heidenskip, Itens, Jutrijp, Kimswerd, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderrige, Kubaard, Loënga, Lollum, Longerhouw, Lutkewierum, Makkum, Molwerum, Nijhuizum, Nijland, Offingawier, Oosterend, Oosterwierum, Oosthem, Oppenhuizen, Oudega, Parrega, Piaam, Pingjum, Poppenwier, Raerd, Rien, Roodhuis, Sandfirden, Scharnegoutum, Schettens, Schraard, Sibrandabuorren, Smallebrugge, Sneek, Stavoren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Uitwellingerga, Waaxens, Warns, Westhem, Wieuwerd, Witmarsum, Wolsum, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Ypecolsga, Zurich)

Tytsjerksteradiel (Bartlehiem, Bergum, Eernewoude, Eestrum, Garijp, Giekerk, Hardegarijp, Molenend, Noordbergum, Oenkerk, Oostermeer, Oudkerk, Rijperkerk, Suameer, Suawoude, Tietjerk, Veenwoudsterwal, Wijns)

Waadhoeke (Achlum, Baijum, Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronrijp, Engelum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Het Bildt, Hitzum, Klooster-Lidlum, Marssum, Menaldum, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Schingen, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Slappeterp, Spannum, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Welsrijp, Westhoek, Winsum, Zweins)

Weststellingwerf  (Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega, Zandhuizen)

 

24 uurs thuiszorg en/of verpleging
24 uurs thuiszorg, verplegingLees meer
Beademingszorg Particuliere Thuiszorg Nederland
BeademingszorgLees meer
Blokzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
BlokzorgLees meer

Handige links

Alles over Friesland volgens Wikipedia

Familie, zorg en gezondheid. Handige overzichtspagina van de Rijksoverheid.

Gezinszorg en gezinshulp Particuliere Thuiszorg Nederland
GezinshulpLees meer
Nachtzorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
NachtzorgLees meer
Vakantiezorg via Particuliere Thuiszorg Nederland
VakantiezorgLees meer