Nieuws Archives ⋆ Particuliere Thuiszorg Nederland
Bel ons

Particuliere Thuiszorg Nederland in het nieuws

Contact opnemen
Sluiten

Direct zorg aanvragen

Vul uw telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Particuliere Thuiszorg Nederland in het nieuws

Elseviers weekblad heeft elke maand een bijlage met informatieve artikelen. Deze bijlage heet Clique Magazine.

De uitgave van maart heeft een katern over mantelzorg. En binnen dit katern is er een mantelzorg artikel over Particuliere Thuiszorg Nederland opgenomen. Op bladzijde 25 vertellen we wie we zijn en wat we kunnen betekenen voor de mantelzorgers.

Veel mantelzorgers in Nederland

Van elke 3 volwassenen, verleent er een mantelzorg. Van deze 33% geeft ruim 16% lang en intensief mantelzorg. Dat is zwaar. Zowel lichamelijk als geestelijk. In dit artikel leggen we uit wat we voor onze cliënten kunnen betekenen. Want als mantelzorgers ziek worden en uitvallen hebben ook zij weer mantelzorgers nodig om er bovenop te komen. Zo valt een kaartenhuis helemaal in elkaar. Nieuwsgierig naar meer cijfers over mantelzorg?

Band tussen ouder en kind

Daarnaast verandert de band tussen ouder en kind als kinderen voor hun ouders moeten zorgen. Dat wordt niet altijd als positief ervaren. Zeker niet als het een langdurige en zware zorgperiode is. Respijtzorg oftewel vervangende mantelzorg kan dan uitkomst bieden.

Soorten zorg

De reguliere thuiszorg zorgt vaak voor korte zorgmomenten, terwijl de behoefte vaak veel groter is. Nachtzorg, of zelfs 24-uurszorg. Vooral deze laatste zorg is niet mogelijk als men nog thuis woont. Een verpleeghuis is dan de volgende stap áls men ziek genoeg is. En anders is men totaal op mantelzorg aangewezen. Mantelzorgers die vaak verpleegkundige handelingen moeten plegen.

Bij particuliere thuiszorg kan het anders. Precies wat u zelf wilt. Juist geschikt voor de wat langere zorgmomenten, vanaf 8 uur aaneengesloten bijvoorbeeld. Door zorgverleners die professioneel zijn opgeleid en weten wat ze doen, en waarom het gedaan moet worden.

Zij zorgen ervoor dat de naasten het vol kunnen blijven houden, en weer kunnen genieten van de kostbare momenten van samenzijn. En samen goede herinneringen kunnen maken.

Is particuliere thuiszorg kostbaar?

Wat is kostbaar? Hoe kostbaar is de rust in uw hoofd, wetende dat alles goed geregeld is en de juiste zorg aanwezig? Hoe kostbaar zijn de momenten die u samen met uw naasten nog kunt genieten en mooi herinneringen kunt maken?

Het is goed om te weten dat een deel van de particuliere thuiszorg vergoed kan worden door het persoonsgebonden budget (pgb). Particuliere Thuiszorg Nederland kan u hierin adviseren.

Hadden we dat maar eerder geweten!

Zo kunt u aanvullende zorg inschakelen, of zelfs helemaal over laten nemen. We horen dan ook vaak achteraf: “Hadden we dat maar eerder geweten!”

We danken dan ook Clique Media voor dit informatieve mantelzorg artikel.

Het artikel zoals geplaatst is in Clique Media

Verkiezingen 2021 en de zorg

In aanloop naar de komende verkiezingen 2021 heeft Particuliere Thuiszorg Nederland onderzoek gedaan. Hoe is de stand van zaken? Wat is belangrijk voor de zorg.

En wat vinden de huisartsen, patiënten en belangenorganisatie Per Saldo (pgb) belangrijk? En wat adviseren zij aan de politieke partijen?

Wat treft u in dit artikel aan?

We signaleren de trends in het zorglandschap en we bekijken hoe de financiering van de zorg in elkaar steekt en of er speelruimte is. Wat betekent dat voor uw zorgverzekering?

Vervolgens onderzoeken we de stem- en kieswijzers. Welke zijn de belangrijkste en waar kunt u die vinden?

We sluiten af met het grote zorgdebat dat op 8 maart wordt gehouden.

Dit artikel bevat veel links naar relevante en interessante websites en pdf’s. Zodat u (als u dat wilt) volledig geïnformeerd naar de stembus kunt gaan.

Onrust in zorgland

Bureaucratie en bezuinigingen knabbelen aan de poten van het zorgstelsel. Zij zorgen voor een verminderd arbeidsgenot en verhoogde werkdruk voor de zorgverleners, minder zorg en meer administratie, minder tijd en aandacht voor de patiënt en een uitkleding van basiszorg. Door groeiende armoede, schulden en daardoor ook stress wordt voor een gedeelte van de bevolking het steeds lastiger om hun hoofd boven water te houden en gezond te worden/blijven.

Daarnaast heeft de coronacrisis op harde wijze duidelijk gemaakt dat het zorgstelsel niet optimaal functioneert.

Logisch dat de politieke partijen in 2020 eens goed hebben nagedacht. Is dit de rol die de overheid in de samenleving wil spelen?

​Sociaaleconomische thema’s

Daarom domineren nu in de partijprogramma’s de sociaaleconomische thema’s. Door het erkennen dat marktwerking niet altijd nagejaagd kan worden omdat het ten koste kan gaan van de mens zelf, hebben de meeste (grote) partijen een stap naar links gezet.

Wat zeggen de huisartsen?

De huisartsen zijn verenigd in de landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zij hebben een zorgoverzicht gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen.

​Preventie

De huisartsen vinden preventie belangrijk. Ze kunnen namelijk al in de spreekkamer signaleren dat ingrijpen belangrijk is. Ze kunnen dan verdere gezondheidsschade beperken of voorkomen en bijbehorende kosten reduceren. Daarvoor is wel een goede taakverdeling en aansluiting tussen het sociale en medische domein noodzakelijk. Wijkmanagement zou daar een rol in kunnen spelen.

Preventie gaat verder dan alleen leefstijl. Natuurlijk kan je via wetgeving het nuttigen van ongezonde producten nog meer aan banden leggen. Maar de gemeenten hebben ook een taak. Als zij een brede preventiestrategie op wonen, armoedebestrijding en aanpak van schulden uit zouden werken, dan wordt stress op het sociaal-maatschappelijke vlak dat zich vertaalt in terugkerende lichamelijke klachten teruggedrongen.

​In de wijk

Huisvesting is een snelgroeiend probleem voor de huisartsen. Door torenhoge vierkante meter prijzen of geen uitbreidingsmogelijkheden worden de huisartsenpraktijken uit de wijken verdreven. Daarnaast is er een toenemende zorgvraag, vergrijzing en een groeiend aantal chronische zieken. Verder loopt het tekort aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners steeds verder op.

​Het zorghuis wankelt

Kortom de huisartsenpraktijk staat voor een grote uitdaging. En vraagt met klem aan de politieke partijen om mee te denken en de knelpunten op te lossen. Meer lezen welke voorstellen de huisartsen aan de landelijke politiek doen voor de komende landelijke verkiezingen? Lees hun oproep: Het zorghuis wankelt.

Wat willen de patiënten?

De patiënten zijn georganiseerd in patiëntenorganisaties. De Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

​Wat is de Patiëntenfederatie Nederland?

De Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben. Nu of in de toekomst. Zij geven de patiënten een stem.

​Toekomstvisie

De Patiëntenfederatie Nederland heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een toekomstvisie aangereikt. Daarin geven ze aan dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de mens als geheel, en minder voor de patiënt. Het perspectief van de mensen zelf zou het uitgangspunt moeten zijn.

Ook de Patiëntenfederatie vindt dat preventie en goede voorlichting een onderdeel zou moeten zijn van de gezondheidszorg. De gezondheidsverschillen zijn in Nederland groot. Die verschillen hebben verschillende ontstaansgeschiedenissen. De Patiëntenfederatie vindt dat de verschillen onaanvaardbaar groot zijn en wil dat de politiek deze verkleint. Dat vraagt om maatwerk. Wat voor de een helpt, kan voor de ander te weinig zijn.

​Wat wil de Patiëntenfederatie Nederland van de politiek?

De Patiëntenfederatie vraagt o.a. het volgende

 • Schaf het vrijwillige eigen risico af
 • Verlaag het verplichte eigen risico
 • Zorg voor volledige transparantie over kosten van de zorg en hoe ze tot stand komen

​Per Saldo

Per Saldo is voor ons van belang omdat zij de belangen behartigt van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit zijn mensen van alle leeftijden met een chronische ziekte of beperking. Met behulp van het persoonsgebonden budget kunnen zij, ondanks de beperkingen die zij ondervinden, toch zoveel mogelijk hun eigen leven leiden.

Het probleem waar Per Saldo tegenaan loopt is dat de pgb onder druk staat. Ondanks de wettelijke verankering in alle zorgwetten. Dit komt door

 • Steeds strengere regels
 • Gebrek aan vertrouwen
 • Negatieve berichtgeving in de media

Om terug te gaan naar de kern “vanuit eigen regie met zo min mogelijk belasting en met vrijheid passende zorg regelen”, heeft Per Saldo een zestal thema’s uitgewerkt.

Met deze handreiking naar de politiek hopen ze dat zorg en ondersteuning efficiënter, goedkoper en toegankelijker geregeld wordt.

Dit zijn de thema’s:

 1. Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid
 2. Deskundige beoordeling
 3. Langdurige indicaties
 4. Goede toerusting
 5. Zorg door naasten
 6. Integraal budget.

Lees meer op de pagina Thema verkiezingen 2021 van Per Saldo. Hier kan je ook het programma Per Saldo vinden over de jaren 2021-2025.

Of bekijk hun oproep aan de politiek.

Trends in het zorglandschap

​Digitale zorg

Zowel de LHV als de Patiëntenfederatie zien digitale diensten als een positieve uitbreiding van diensten. De LHV wil graag dat de overheid meer investeert in Thuisarts.nl zodat de zelfredzaamheid van de patiënt vergroot wordt. De Patiëntenfederatie wil digitaal als uitgangspunt hebben, tenzij het niet anders kan.

Standaard zou er digitaal zorgaanbod moeten zijn. Dus monitoring vanuit het eigen huis ipv het ziekenhuis bijvoorbeeld.

Verder legt de Patiëntenfederatie de aandacht op de stapeling van zorgkosten die in de duizenden euro’s kan lopen. Er is inmiddels hiervoor aandacht, maar nog steeds komen mensen daardoor in de problemen.

​E-health, domotica en ict.

Onder e-health worden verschillende digitale oplossingen in de zorg bedoeld. Denk aan beeldbellen, online-behandelprogramma’s, e-consulten of behandeling met behulp van virtual reality en robotica.

Domotica is een verzamelnaam voor locatie gebonden zorgtechnologie en sensoren om toezicht te kunnen houden, voor comfort en valpreventie.

De ict’ers beheren, onderhouden en vernieuwen steeds meer alles op het gebied van digitale informatie, software, hardware, server en opslag.

Waar aan de ene kant de digitale diensten heel veel werk uit handen kunnen nemen en kostenverlagend werkt, zorgt het aan de andere kant ook voor opdrijving van de kosten in de zorg. Dit gegeven wordt nog wel eens vergeten in de politieke programma’s.

Maar de meeste partijen zijn het zo’n beetje met elkaar over eens dat dit de toekomst is en daarin geïnvesteerd moet worden.

​Iedereen ziet het belang van de digitalisering in de zorg tijdens de verkiezingen 2021

CDA, VVD en D’66 hebben e-health benoemd binnen hun partijprogramma’s. De SP, PvdA richten zich vooral op de veiligheid van de digitale data. Waarin de SP het voor elkaar denkt te krijgen om grote techbedrijven op te splitsen en de PvdA het verdienmodel van deze bedrijven wil herzien. Niet erg realistisch helaas.

Maar zoals eerder gezegd zien ook de huisartsen en de Patiëntenfederatie de positieve kanten van de digitalisering in de zorg. Ze zien het als instrument om iedereen van goede zorg te kunnen voorzien.

Financiering van de zorg

Het CPB (Centraal Plan Bureau) berekent sinds 1986 de verkiezingsprogramma’s door van de politieke partijen. De uitkomsten worden gepubliceerd in Keuzes in Kaart (KiK). Een van die Keuzes in Kaart is Zorgkeuze in Kaart (ZiK).

Deze Zorgkeuze in Kaart inventariseert een breed scala aan beleidsopties voor de zorg voor de komende kabinetsperiode.

De politieke partijen hebben voor de verkiezingen 2021 de afgelopen maanden wel 147 maatregelen op het gebied van zorg aan het CPB voorgelegd. Het CPB heeft ze doorgerekend op economische gevolgen. Deze Zorgkeuze in Kaart is een lijvig rapport geworden. Als u meteen naar de resultaten van de doorberekening van de 147 maatregelen toe wilt, ga dan naar bladzijde 23.

Dit overzicht is opgedeeld in 7 onderwerpen:

 1. Care & sociaal domein
 2. Cure
 3. Eigen betalingen, arbeidsmarkt & premievraagstukken
 4. Genees- & hulpmiddelen
 5. Pakket en verzekeraars
 6. Preventie
 7. Stelsel & transities

U ziet daar de voorgestelde maatregelen, wat voor een effect dit heeft op het financiële budget en wat dit kwalitatief voor de mensen zal betekenen.

Zo zal bij bijvoorbeeld de maatregel om de bezettingsnorm bij de nachtdienst in verpleeghuizen omhoog te brengen er voor zorgen dat het budget met 660 miljoen verhoogd dient te worden. Het resultaat is echter wel dat de werkdruk verlaagd wordt en er een betere kwaliteit van zorg zal zijn.

U kunt zo precies zien of de politieke partij gaat voor bezuiniging of voor kwaliteit. En in een enkel geval is het zelfs een bezuiniging én kwaliteit.

Veel speelruimte lijkt er echter niet te zijn en het ziet er naar uit dat de zorgkosten tussen 2021 en 2025 gaan stijgen van 84 naar 100 miljard euro per jaar.

​Benieuwd naar de gevolgen voor uw zorgverzekering?

In het voorgaande hebben we gezien hoe de Zorgkeuze in Kaart tot stand is gekomen en hoe u kunt zien of een politieke partij voor bezuiniging of kwaliteit gaat. Maar hoe u het ook wend of keert, er zal meestal een (flink) prijskaartje aan zitten.

Dat moet bekostigd worden door o.a. onze zorgverzekering. Daar heeft Zorgwijzer een artikel over geschreven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als uw eigen risico stijgt met 100 euro? Of wat als de restitutiepolis afgeschaft wordt?

​Verkiezingen 2021 en de Kieswijzers

En dan hebben we nog de kieswijzers. Want wordt maar eens wijs tussen al die verkiezingsprogramma’s.

We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

​De stemwijzer voor de verkiezingen 2021

De stemwijzer gaat over wat de partijen beloven in verkiezingstijd. Het mooie van deze site is ook dat er een Stemmentracker op staat. Hierin kunt u terugvinden hoe de partijen zelf hebben gestemd over bepaalde zaken in het verleden. Zo kunt u goed het verschil zien of het met de mond beleden wordt of dat de partij daadwerkelijk achter zijn standpunten is blijven staan.

​Het overzicht van Plusonline

Plusonline heeft een overzicht gemaakt van veel kies- en stemwijzers.

​Wat doet de pers?

De onderstaande kieswijzers zijn ook te vinden via Plusonline, maar vinden wij goed om nogmaals ter volledigheid te benoemen.

Kieskompas
Trouw komt met de Kieskompas. Deze Kieskompas heeft een aparte Zorgkieskompas

Daarnaast heeft Kieskompas ook een laagdrempelige kieskompas met hulp van Steffie.

Het AD

De Volkskrant

Nu.nl (Deze stemwijzer leek echter niet te werken bij schrijven van dit artikel.)

Dan heeft Linda.nl nog een kieswijzer voor ouders. Kieswijzer voor ouders

​Het grote zorgdebat voor de verkiezingen 2021

In aanloop naar de verkiezingen 2021 wordt op 8 maart het Grote Zorgdebat gehouden. 11 kandidaat Kamerleden gaan met elkaar in debat over 4 thema’s. Zoals verschuiving van ziekte naar gezondheid, de vernieuwing van zorg en welzijn, het preventiebeleid en de arbeidsmarkt. Het zorgdebat is online en men kan via dit formulier zichzelf aanmelden.

Vrijheid van keuze

Particuliere zorg thuis, of particuliere thuiszorg is anders dan de reguliere thuiszorg.
Omdat u zelf via particuliere thuiszorg kunt bepalen bij wie u de zorg afneemt, heeft u veel meer keuzevrijheid.

Voor wie is particuliere thuiszorg geschikt?

Iedereen die zorg nodig heeft kan particuliere thuiszorg aanvragen. U hoeft alleen maar in Nederland, of in België te wonen.
De zorg kan in blokken van 8 uur tot 24/7 ingezet worden.

Veelal is het zorg verleend aan ouderen die thuis willen blijven wonen. Echter dit niet meer zelfstandig thuis kunnen.
Maar ook zorg aan chronische zieken, die langdurige zorg nodig hebben komen ervoor in aanmerking. En tijdelijke zorg voor revaliderende patiënten is ook goed mogelijk.

Veel voorkomende ziektebeelden bij de particuliere thuiszorg zijn: Alzheimer, ALS, Parkinson en MS.

Kosten?

Particuliere zorg thuis wordt voor een gedeelte (en soms zelfs geheel) vergoed.
Deze vergoeding is geregeld via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Maar ook vanuit de Wmo zijn er mogelijkheden.

PGB

Als u via de reguliere thuiszorg zorg afneemt, dan krijgt u geen rekening te zien. U betaalt alleen uw eigen bijdrage.
Maar neemt u zorg af via particuliere thuiszorg, dan krijgt u alle rekeningen te zien. Heeft u een Persoons Gebonden Budget (PGB), dan kunt u deze rekeningen hieruit betalen. Daartoe geeft u opdracht aan de Sociale VerzekeringsBank (SVB) die de betalingen verzorgt.

Dus beschikt u over een PGB, dan kan u zelf  bepalen waar u uw zorg inkoopt. En omdat particuliere thuiszorg voordeliger is dan reguliere zorg, heeft u meer zorg voor hetzelfde budget.

Uitsluitend gediplomeerde zorgprofessionals

De particuliere thuiszorg die wij aanbieden wordt uitsluitend aangeboden door gediplomeerde verpleegkundigen of verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG).

Zij houden zich aan de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat doet een verzorgende IG

Een verzorgende IG verleent persoonlijke verzorging. Denk dan aan hulp bij het wassen, douchen en aankleden. Natuurlijk ook hulp bij het opstaan, het naar bed gaan en de toiletgang. Persoonlijke verzorging houdt ook de verzorging van haar, huid, handen en nagels. Tevens ondersteuning bij het eten en drinken en het toedienen van sondevoeding indien nodig.

Wat doet een verpleegkundige

Alle via ons uitgezonden vakkundige verpleegkundigen zijn getraind in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Denk dan aan beademing, toedienen van sondevoeding en pijnmedicatie.

Is particuliere zorg thuis iets voor u?

U ziet, ook financieel kan particuliere zorg thuis binnen uw bereik liggen.

We zijn 24/7 bereikbaar en kunnen op (zeer) korte termijn reeds zorg aanbieden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw specifiek geval?

 

 

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op.

Altijd de juiste zorg

OuderenzorgLees meer
Palliatieve zorgLees meer
RespijtzorgLees meer

Meest veilige provincies gedurende de pandemie

Waar kunt u het beste wonen gedurende deze pandemie? Welke provincies kennen de minste oversterfte? En hoe zit het met de Wlz en corona? Dat leggen we uit in dit artikel.

 

Oversterfte

Oversterfte is het aantal mensen dat sterft bovenop het normaal gemiddelde voor de tijd van het jaar. Gedurende deze pandemie is de oversterfte voornamelijk aan COVID te danken. Echter een hittegolf, of griepgolf kan ook voor oversterfte zorgen.

Niet alle provincies worden in deze pandemie even hard getroffen

Als u in Groningen (0,4%), Friesland (1,1%) of Zeeland (2,7%) woont, dan bent u relatief goed af. Want in deze provincies is de oversterfte vrij gering in vergelijk met andere provincies.

Maar woont u in de provincies Noord-Brabant (15%), Flevoland (13%), Limburg (12,9%) of Zuid-Holland (11,2%), dan loopt u heel wat meer risico. Hier heeft u dus wel 7 tot 30x meer kans op overlijden door corona!
Bron CBS

Maar niet iedereen loopt evenveel risico. Bent u een Wlz gebruiker, dan moet u extra voorzichtig zijn.

Sterfte onder Wlz-gebruikers tijdens de pandemie

Mensen die zorg ontvangen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) wonen over het algemeen niet thuis. Zij wonen voornamelijk in een verpleeg- of verzorgingshuis, of in een andere zorginstelling.

Dat dit geen veilige plekken zijn om gedurende een pandemie te wonen wijzen deze cijfers van het CBS wel uit.

Van de Wlz gebruikers was er een oversterfte van maar liefst 13,7% tegen een oversterfte van 7,6% voor de rest van Nederland.

In de eerste golf bedroeg de oversterfte onder de Wlz gebruikers zelfs 52% (5000 mensen) en in de tweede golf overleed er ook nog eens ruim 43% (4.200 mensen) aan het virus.

Corona slaat dus hard toe onder de Wlz gebruikers.

Terug naar huis?

Het is niet vreemd dat familieleden hun geliefden veilig willen houden en ze mee naar huis willen nemen. Maar mag dat wel? En raken ze dan niet hun plek kwijt? We hebben het antwoord gevonden op deze pagina van de website van Zorgverzekeraars Nederland.

De antwoorden van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben we hieronder ook nog eens gezet.

Mag je eigenlijk een Wlz gebruiker die in een verpleeg- of verzorgingshuis woont, tijdelijk mee naar huis nemen als er een uitbraak is geweest in de zorginstelling?

ZN: Ja, dat mag. De zorginstelling krijgt vanaf dag 15 een compensatie voor de leegstand vanuit een maatwerkregeling. Dat kan alleen maar als er een COVID uitbraak op die locatie plaats heeft gevonden.

Kan je een terugkeergarantie krijgen van de zorgaanbieder? Zodat je na de uitbraak weer terug kunt naar de instelling?

ZN: Dat kan inderdaad. Maar alleen in overleg met de zorginstelling zelf. Daar zijn wat voorwaarden aan verbonden.

Zorg thuis gedurende de pandemie

Het organiseren van thuiszorg kan vaak via de huisarts of wijkverpleegkundige plaatsvinden. Echter dat geldt vaak alleen voor Wmo zorg. Wlz vraagt u aan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wlz is zeer intensieve zorg. U kunt zorg ontvangen vanuit een zorginstelling, een pgb of een combinatie van beiden.

Met behulp van een pgb kunt u zelf de zorg organiseren. Zo zou u die zorg in kunnen huren die u noodzakelijk en wenselijk acht. Dit kan met particuliere thuiszorg.

Particuliere thuiszorg

Ook tijdens een pandemie

Particuliere thuiszorg is zorg die u kunt inhuren en zelf moet betalen. Dat kan met behulp van eigen geld of vanuit uw pgb. Of beiden.

Het voordeel van particuliere thuiszorg is dat u de meeste keuzevrijheid heeft. U kunt zelf bepalen wat in uw situatie het beste werkt. U bepaalt wanneer iemand komt en welke zorg u wilt ontvangen. Daar waar de normale zorg te maken heeft met flinke bezuinigingen, is dit niet het geval bij particuliere zorg. Dat uit zich in méér persoonlijke aandacht, alertheid en minder stress.

Particuliere Thuiszorg Nederland levert particuliere thuiszorg. Dat doen we door heel Nederland. Maar ook daarbuiten. We hebben namelijk ook cliënten die gedurende het jaar op meerdere locaties ter wereld vertoeven.

Meer weten? Neem contact met ons op

Altijd de juiste zorg

24 uurs thuiszorg, verplegingLees meer
BeademingszorgLees meer
BlokzorgLees meer

Belastingaangifte 2019, geld terug? Het kan nog steeds

Bij handicap of chronische ziekte

Uw belastingaangifte 2019 kunt u vanaf 1 maart 2020 weer invullen.

En bij deze belastingaangifte is het nog steeds mogelijk om bij een handicap of chronische ziekte specifieke ziektekosten af te trekken.

De aftrek van zorgkosten is niet het enige belastingvoordeel. Woont een ernstig gehandicapte uit een instelling tijdelijk bij u thuis, dan kan u de uitgaven hiervan aftrekken.

Maar er is meer zoals een jonggehandicaptenkorting en aftrek van premies voor lijfrenten voor een gehandicapt (klein)kind en meer.

Belastingaangifte: aftrekposten

Weet u welke voorwaarden er gelden voor aftrek en wat kan u allemaal aftrekken? De website Meerkosten.nl heeft daar een pagina aan besteedt.

En welke zorgkosten kunnen er afgetrokken worden? In ieder geval zorgkosten zoals o.a. medicijnen, hulpmiddelen, vervoerskosten, kleding en beddengoed. Maar ook alle kosten van een gezinshulp die u heeft. Een gezinshulp die aangenomen is omdat de standaard hulp via de Wmo en Pgb niet voldoet. En met alle kosten van een gezinshulp bedoelen we alle kosten zoals: reiskosten, maaltijden, kopje koffie of bosje bloemen.

Ook hier heeft de website Meerkosten.nl een mooi overzicht van gemaakt.

Drempel

Niet alles is aftrekbaar. Er geldt een drempel. En die drempelhoogte is afhankelijk van uw gezamenlijk drempelinkomen. Meer lezen over het drempelinkomen?

Belastingaangifte: driedubbel voordeel?

Door de aftrek van uw zorgkosten krijgt u niet alleen uw belastinggeld terug. Uw inkomen wordt verlaagd waardoor u minder hoge bijdragen hoeft te leveren voor zorg, hulp of voorzieningen.
Daarnaast wordt hierdoor de mogelijkheid vergroot voor het verkrijgen van zorg- en huurtoeslagen of verhoging van deze toeslagen.

Op de website Meerkosten.nl staan alle belastingvoordelen mooi op een rijtje aangegeven.

Kortom een waardevolle website om eens te bekijken voordat u uw belastingaangifte invult.

En wat gaat er voor 2020 veranderen?

Op een aantal vlakken zijn er wijzigingen per 1 januari 2020 doorgevoerd. Wat die veranderingen inhouden en specifiek voor u betekenen, kunt u bekijken op de website Wijzer in Geldzaken.
Door het invullen van 7 vragen krijgt u direct te zien wat er voor u precies gaat veranderen.